Wgrywam...
Aktualizowanie wyświetlanej treści
  Szukać
  Logo firmy (wyświetli stronę główną)Logo firmy (wyświetli stronę główną)
  Porównać Koszyk

  Dane osobowe

  Informacje ogólne o zasadach ochrony danych osobowych w www.opakowaniowematerialy.pl. W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

   

  Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest TART PL. SP. Z O.O., ul. Filomatów 30/32, 42-217 Częstochowa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Xvii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000023092, NIP: 5732468662.

   

  Inspektor danych osobowych
  W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail biuro@tart.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

   

  Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

  organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
  innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej administratora,
  innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
  Administratora zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów.

   

  Przysługujące Państwu uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

   

  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
  Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

   

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, za wyjątkiem:

  • proces sklepu internetowego

  Powyższe informacje dotyczą procesu, w ramach którego Państwa dane są przetwarzane. Szczegóły odnoszące m.in. do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych w ramach tego procesu znajdą Państwo poniżej:

   

   

  Sklep internetowy
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:

  • założenie i obsługę konta na stronie  ternetowej www.opakowaniowematerialy.pl
  • zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.opakowaniowematerialy.pl oraz ich wykonanie,
  • informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
   • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.opakowaniowematerialy.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.opakowaniowematerialy.pl  poczty elektronicznej, telefonicznie,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.opakowaniowematerialy.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
  • upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez TART PL. SP. Z O.O. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.opakowaniowematerialy.pl.

   

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.


  Przysługujące Państwu prawa – informacje dodatkowe
  Państwa dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty.