Wgrywam...
Aktualizowanie wyświetlanej treści
  Szukać
  Logo firmy (wyświetli stronę główną)Logo firmy (wyświetli stronę główną)
  Porównać Koszyk

  Reklamacja

  Niniejszy Regulamin reklamacyjny dla przedsiębiorców i osób prawnych (zwany dalej „Regulaminem reklamacyjnym”) reguluje sposób i warunki reklamacji dotyczących wad produktów zakupionych przez przedsiębiorcę lub osobę prawną.

   

  PROCEDURYOBOWIĄZUJĄCE PRZY REKLAMACJI DOSTARCZONEGO TOWARU :

  1. Podstawowe przepisy
  2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć produkty w ilości , jakości i wykonaniu jak jest zapisane w umowie sprzedaży. Za umowę sprzedaży można również uznać fakturę z dowodem dostawy.

   W celu przetransportowania sprzedawanych produktów, sprzedawca ma obowiązek zapakowania ich sposobem oznaczonym w umowie lub powszechnym sposobem przy tego typu towarach.

  3. Wady towaru :

  1. Jeżeli sprzedający naruszy obowiązki określone w umowie sprzedaży, która określa parametry jakościowe dla danego produktu, produkt sprzedawany ma wady. Za wadę uznaje się również dostarczenie innego rodzaju produktu i inne ilości niż określa umowa z uwzględnieniem ilości , które są dostarczane zwykle i przyzwalającym tolerancjom.
  2. Sprzedający nie odpowiada za wady produktu o których kupujący wiedział w chwili kiedy została podpisana umowa.
  3. Sprzedający odpowiada za wadę produktu, którą ma produkt w chwili sprzedaży nawet jeśli wada staje się widoczna dopiero po tym terminie. Obowiązek sprzedawcy w ramach gwarancji nie ulega zmianie.
  4. Sprzedający odpowiada za jakiekolwiek wady, które powstaną nawet po dostawie, jeśli są one udowodnione naruszeniem jego obowiązków.
  5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady prawne produktu oznacza to, że produkt nie jest obciążony prawami osób trzecich.

  1. Obowiązki kupującego:

  1. Nabywca powinien korzystać z produktów sprzedawanych do celów, dla których zostały one przeznaczone, na warunkach określonych dla stosowania przy sprzedaży lub snadnardowych.
  2. Kupujący zobowiązany jest do obejrzenia produktu przy jego przyjęciu w czasie kiedy przechodzi w jego własność, biorąc pod uwagę rodzaj produktu. Kupujący ma obowiązek poinformować niezwłocznie sprzedającego o wszystkich wykrytych wadach produktu.
  3. Jeżeli kupujący nie obejrzy produktów przy przyjęciu, może dochodzić praw do wad zaobserwowanych przy tej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że produkt miał wadę w momencie sprzedaży.
  4. Prawo kupującego dot. wad produktu nie może być udzielone w postępowaniu sądowym jeżeli kupujący nie poinformował sprzedawcy o wadach.

  1. Gwarancja:

  1. Za wady sprzeczne z warunkami stosowania przewidzianymi przez gwarancję sprzedającego, ale nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu produktu, przy czym nie ważne jest to, czy produkt przez całą porę był używany, ale decydujące jest to czy w czasie użytkowania był używany według zasad do prawidłowego używania.
  2. Za jakość produktu sprzedający bierze odpowiedzialność, sprzedany produkt będzie po określony czas zdatny użytkowania do celów umownych lub do innego standardowego dla tego towaru celu. Czas przez który sprzedający gwarantuje jakościowe parametry produktu przy właściwym wykorzystaniu to 6 miesięcy od daty sprzedaży produktu. Po tym czasie, nie może domagać należności wynikające z wad jakości produktu.
  3. Odpowiedzialność sprzedającego za wady produktu nie powstaje, jeżeli te wady powstały po sprzedaży towaru kupującym, zewnętrznymi zdarzeniami a te nie były spowodowane przez sprzedawcę lub osobami za pomocą których sprzedający wypełniał zobowiązanie.

   

  1. Prawa kupującego dot. wad produktu :

  1. Przy dostarczeniu produktu z wadami, jeżeli została naruszona istota umowy, kupujący może żądać:

  • usunięcia wad poprzez dostarczenie zamiennych produktów za te wadliwe ,
  • dostawy brakujących towarów i usunięcia wad prawnych
  • Naprawy wadliwych produktów, jeżeli wady można naprawić
  • Rozsądnego rabatu od ceny zakupu ustalonej przez sprzedającego

  Kupujący ma prawo wyboru z wyżej wymienionych tylko wtedy jeżeli niezwłocznie zgłosi wady produktu sprzedającemu wczesnym wysłaniem protokołu o wadach produktu.

  Kupującemu nie wolno zmieniać uzgodnionego wyboru bez zgody sprzedającego. Jeżeli sprzedający nie usunie wad towaru w ciągu 30 dniu, kupujący może odstąpić od umowy.

  1. Jeżeli produkty zostały dostarczone z wadami, jeżeli umowa została naruszona w nieistotny sposób, kupujący może żądać:

   • Dostawy brakujących produktów
   • Usunięcia innych wad produktów
   • Rozsądnego rabatu od ceny zakupu ustalonej przez sprzedającego

   

  1. Pozostałe warunki do prawidłowego rozwiązania roszczeń:

  1. Jeżeli sprzedający dostarczy kupującemu produkt zamienny ma prawo żądać, aby na jego koszt kupujący oddał wymieniane produkty w stanie w jakim były dostarczone.
  2. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli zawczasu nie poinformował sprzedającego o wadach.
  3. Skutki odstąpienia od umowy nie powstaną lub nie wygasną, jeżeli kupujący nie może oddać towaru w stanie, w jakim go otrzymał.

  Procedury opisane w regulaminie są stosowane do prowadzenia rozmów o wadach produktu dostarczonego przez kupującego i definiują stosunek prawny pomiędzy firmą sprzedającą a kupującym.

  Każdy kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z nimi przy zakupie produktów i ich nieznajomość nie uprawnia kupującego do odzyskiwania pozostałych przesłanek reklamacji.

  Działania dotyczące reklamacji przeprowadzane wewnątrz firmy sprzedającej kierują się regulaminem wewnętrznym a obowiązkiem pracowników zajmujących się reklamacjami jest zapoznanie się z nim.

  Przy warunkach nieobjętych niniejszym regulaminem reklamacyjnym odnosi się postępowanie reklamacyjne oraz warunki zawarte w Kodeksie cywilnym i Kodeksie Handlowym.