Wgrywam...
Aktualizowanie wyświetlanej treści
  Szukać
  Logo firmy (wyświetli stronę główną)Logo firmy (wyświetli stronę główną)
  Porównać Koszyk

  Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookie

  Informacje ogólne o zasadach ochrony danych osobowych w www.tartshop.pl. W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

   

  Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest TART PL. SP. Z O.O., ul. Filomatów 30/32, 42-217 Częstochowa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Xvii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000023092, NIP: 5732468662.

   

  Inspektor danych osobowych
  W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail biuro@tart.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

   

  Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

  organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
  innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej administratora,
  innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
  Administratora zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów.

   

  Przysługujące Państwu uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

   

  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
  Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

   

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, za wyjątkiem:

  • proces sklepu internetowego

  Powyższe informacje dotyczą procesu, w ramach którego Państwa dane są przetwarzane. Szczegóły odnoszące m.in. do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych w ramach tego procesu znajdą Państwo poniżej:

   

   

  Sklep internetowy
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:

  • założenie i obsługę konta na stronie  ternetowej www.tartshop.pl 
  • zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.tartshop.pl oraz ich wykonanie,
  • informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
   • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.tartshop.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.tartshop.pl  poczty elektronicznej, telefonicznie,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.tartshop.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
  • upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez TART PL. SP. Z O.O. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.tartshop.pl.

   

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.


  Przysługujące Państwu prawa – informacje dodatkowe
  Państwa dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty.

   

  Cookies
  W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.

  W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

  • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
  • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

  Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  INTERNET EXPLORER:
  Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
  Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

  CHROME:
  Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
  Wybierz Ustawienia.
  Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
  W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
  W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

  FIREFOX:
  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
  Wybierz panel Prywatność.
  Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
  Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

  OPERA:
  Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
  W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

  Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

  Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: biuro@tart.eu.

  Cookies
  W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.

  W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

  • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
  • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

  Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  INTERNET EXPLORER:
  Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
  Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

  CHROME:
  Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
  Wybierz Ustawienia.
  Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
  W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
  W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

  FIREFOX:
  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
  Wybierz panel Prywatność.
  Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
  Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

  OPERA:
  Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
  W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

  Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

  Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: biuro@tart.eu.