Szukaj
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nie odnaleziono żadnych produktów.
     KontaktPorównaj
     Menu użytkownika
     Menu

     Ogólne warunki handlowe

     Ogólne warunki handlowe

     Ogólne warunki handlowe dla

     przedsiębiorców i osób prawnych

     z dnia 1. 5. 2021


     1.

     Definicje
     :

     1.1.  Klient – osoba prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

     1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

     1.3. Warunki handlowe – niniejsze Ogólne warunki handlowe świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.tartshop.pl

     ;

     1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.tartshop.pl

     ,za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

     1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

     1.6. Sprzedający

     TART PL. Sp. z o.o., Siedziba: ul. Filomatów 30/32, 42-217 Częstochowa, NIP: PL 573-24-68-662, Regon: 008281441, KRS: 0000023092

     1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

     1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

     1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

     1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

      

     2. Postanowienia ogólne

     2.1. Niniejsze warunki handlowe określają zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem interfejsu internetowego www.tartshop.pl.

     2.2. Sklep internetowy, działający się pod adresem www.tartshop.pl, prowadzony jest przez TART PL. Sp. z o.o., Siedziba: ul. Filomatów 30/32, 42-217 Częstochowa, NIP: PL 573-24-68-662, Regon: 008281441, KRS: 0000023092.

     2.3. Postanowienia w warunkach handlowych stanowią integralną część umowy. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie. Prawa i obowiązki stron umowy są zawsze regulowane brzmieniem ogólnych warunków handlowych, w których powstały. Prawa i obowiązki stron umowy podlegają ponadto Procedurze reklamacyjnej, Warunkom korzystania z interfejsu internetowego oraz warunkom i instrukcjom określonym w interfejsie internetowym, w szczególności przy zawieraniu umowy. Kwestie nieuregulowane w ogólnych warunkach handlowych regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

     2.4. Niniejsze warunki odnoszą się do Klientów będącymi przedsiębiorcami, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

     2.5. Wysyłając zamówienie, Klient potwierdza, że ​​zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi i zgadza się z ich treścią.

     2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

     2.7.

     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

     2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszych warunków handlowych w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.opakowaniowematerialy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

     2.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

     a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

     b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

     c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

     d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

     e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

     f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami warunków handlowych, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

     2.10. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

      

     3. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

     3.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z transakcjami jest Sprzedający.

     3.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji zamówień i będą udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym na zasadzie porównywania i weryfikacji danych adresowych firm oraz sprzedającym, firmom przewozowym i kurierskim współpracującym ze Sprzedającym w celu zrealizowania zamówień. Dane są przekazywane dobrowolnie.

     3.3

     Podczas negocjacji umowy i jej wykonania nabywca może otrzymać informacje oznaczone jako poufne lub których poufność wynika z ich charakteru. Klient zobowiązuje się następujące informacje w szczególności:
     • przechowywać jako poufne;
     • nie przekazywać ich innej osobie bez zgody sprzedawcy;
     • nie wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie umowy;
     • nie wykorzystać ich w żaden inny szkodliwy sposób.

     3.4. Obowiązek dostarczenia klientowi informacji w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwane dalej „rozporządzeniem RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klienta do celów wykonania Umowy, w celu negocjacji Umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań z zakresu prawa publicznego Spółki, Spółka będzie wykonywać za pomocą specjalnego dokumentu który jest dostępny na stronie

     https://tartshop.pl/dane-osobowe-p41549513622002.html.

      

     4. Zamówienie i zawarcie umowy

     4.1. Lista towarów znajduje się w interfejsie internetowym, w tym opis głównych właściwości poszczególnych przedmiotów. Prezentacja towarów w interfejsie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

     4.2. W celu zawarcia umowy konieczne jest, aby Klient złożył zamówienie i aby zamówienie to zostało zaakceptowane przez sprzedającego.

     4.3. Klient składa zamówienie za pośrednictwem interfejsu internetowego lub w inny sposób określony w interfejsie internetowym lub zgodnie z umową stron. Zamówienie musi zawsze zawierać dokładną nazwę zamawianego towaru (lub oznaczenie numeryczne towaru), liczbę sztuk towaru, wybraną metodę płatności i transportu oraz dane kontaktowe nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer identyfikacyjny, adres dostawy, adres Klienta, numer telefonu, adres e-mail). Klient jest zobowiązany udowodnić, że jest przedsiębiorcą, wpisując w zamówieniu ważny numer identyfikacyjny- NIP lub KRS.

     4.4. Niepotwierdzone przez sprzedającego zamówienie nie jest wiążące dla sprzedawcy. Sprzedający jest uprawniony do zweryfikowania zamówienia w przypadku wątpliwości co do autentyczności i wagi zamówienia. Sprzedający może odrzucić niezweryfikowane pozytywnie zamówienie.

     4.5. Umowa zostaje zawarta, gdy Klient otrzyma akceptację / przyjęcie wiążącego zamówienia przez sprzedającego, poprzez otrzymanie wiadomości e-mail o treści: „TART s.r.o. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia”.

     4.6. Po zawarciu umowy Klient nie jest uprawniony do anulowania zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane tylko za obopólną zgodą stron umowy. W przypadku anulowania zamówienia za obopólną zgodą stron z przyczyn leżących po stronie Klienta, sprzedający jest uprawniony do opłaty za anulowanie w wysokości 30% ceny towaru. Jeżeli sprzedający poniósł już koszty związane z umową, jest on również uprawniony do pełnego zwrotu tych poniesionych kosztów.

     5. Warunki dostawy

     5.1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar klientowi w uzgodniony sposób, na podany przez Klienta w zamówieniu adres, odpowiednio zapakowany i wyposażony w niezbędne dokumenty. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumenty są dostarczane w języku polskim.

     5.2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.

     5.3. Na podstawie porozumienia stron Umowy Sprzedający może zorganizować dla Klienta transport towarów i ubezpieczyć towary na czas transportu. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny transportu i ubezpieczenia zgodnie z obowiązującą taryfą przewoźnika. Za dostawę towarów do Klienta uważa się przekazanie towarów pierwszemu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

     5.4. Przed przyjęciem towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania oraz towaru. O wszelkich niezgodnościach lub uszkodzeniach należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika jednocześnie należy sporządzić protokół. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia wady Klient traci roszczenia wynikające z uszkodzonego opakowania towaru.

     5.5. Niezwłocznie po przyjęciu towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru, w szczególności do sprawdzenia ilości sztuk i tego czy towar jest kompletny. W przypadku niezgodności Klient jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż do 2 dni roboczych od otrzymania towaru. Klient jest zobowiązany udokumentować wykryte wady w odpowiedni sposób i przesłać tę dokumentację do Sprzedającego wraz z powiadomieniem o wadzie.

     5.6. Nieprzyjęcie towaru przez Klienta nie wpływa na prawo Sprzedającego do żądania zapłaty ceny sprzedaży w całości.

      

     6. Warunki płatności

     6.1. Klient ma możliwość zapłaty Sprzedającemu ceny za zakupione towary, oprócz innych metod wymienionych w interfejsie internetowym lub indywidualnie uzgodnionych, również w jeden z następujących sposobów:

     • gotówką przy wysyłce towaru za pobraniem;
     • bezgotówkowo przed dostawą towaru, online kartą płatniczą za pośrednictwem portalu właściwego płatniczego;
     • bezgotówkowo przed dostawą towaru, przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje zostaną podane w potwierdzeniu zamówienia).

     6.2. Przy płatności gotówką cena jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena jest płatna w ciągu pięciu dni od otrzymania zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej. Zobowiązanie Klienta do zapłaty ceny towaru jest spełnione w przypadku płatności bezgotówkowej w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedającego.

     6.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

     6.4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności zgodnie z niniejszymi warunkami, Klientowi mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych ustalonych zgodnie z Kodeksem cywilnym.

     6.5. W przypadku opóźnienia Klienta z zapłatą za towar, Sprzedający jest również uprawniony do wstrzymania się z dostawą innych towarów/ realizacją innych zmówień, do czasu spłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań względem Sprzedającego.

      

     7. Odstąpienie od umowy i odpowiedzialność Sprzedającego

     7.1. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

     7.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

     7.3. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

     7.4. Jeżeli wraz z towarem został dostarczony podarunek, umowa darowizny przestaje obowiązywać z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy.

      

     8. Prawa wynikające z wadliwego użytkowania

     8.1. Warunkiem zastosowania praw wynikających z wadliwego użytkowania i odpowiedzialności gwarancyjnej są określone w Procedurze reklamacyjnej Sprzedającego.

      

     9. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików cookie

      9.1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań Spółki wynikających z Umowy bez przechowywania plików cookie na sprzęcie Klienta, Klient może w dowolnym momencie odwołać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

       

      10. Postanowienia końcowe

      10.1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

      10.2.

      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

      10.3. Zmiana Warunków handlowych:

      Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków handlowych z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszych warunków handlowych.

      10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

      10.5. Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od 1. 5. 2021.

      Ogólne warunki pobierania

       

       
      Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera
      Coś poszło nie tak. Prosimy o kontakt.
      Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

      Košík obsahuje nepovolené položky

      Košík je prázdný

      Pokaż koszyk

      Towar został dodany do porównania

      Proszę czekać...
      Nie można dokonać zamówienia. Spróbuj później ponownie.